Phone number :+982188615617

No.1, Salman Alley, Sheikh Bahaei Ave, Tehran- Iran

email : Info@Padyab.com

پمپ‌های درون‌چاهی (ESPCP)

(ESPCP) Electrical Submersible Progressive Cavity Pumpبا استفاده از تکنولوژی جدید موتورهای مغناطیس دائم Permanent Magnet Motor (PMM) می‌توان از پمپ‌های درون‌چاهی ESPCP به‌ منظور حذف برخی از محدودیت‌های موجود و گسترش محدوده عملکردی پمپ‌های PCP استفاده نمود. شرکت پادیاب‌تجهیز با همکاری شرکت Oil Dynamics آلمان علاوه بر تأمین سیستم‌های فرازآوری مصنوعی PCP به ‌صورت مرسوم، آماده ارائه پمپ‌های درون‌چاهی ESPCP نیز می‌باشد که در تکنولوژی ESPCP موتور درون‌چاهی نیز به همراه پمپ در عمق چاه نصب شده و این امکان را به وجود می‌آورد تا پمپ در عمق‌های بیشتر نصب گردد.

Contact us

No.1, Salman Alley, Sheikh Bahaei Ave, Tehran- Iran 19917-16952

Quick list

All WordPress template rights belong to this website. ©

free consultation