محصولات شرکت پادیاب تجهیز بر سه دسته زیر می باشد.

نفت و گاز

آب و محیط زیست

ژئوفیزیک و معدن