دبی سنجی شبکه فاضلاب در کانال انتقال در محدوده شرق تهران

نام پروژه: دبی سنجی شبکه فاضلاب در کانال انتقال در محدوده شرق…

تجهیز تصفیه خانه های محلی فاضلاب شهر تهران به تجهیزات پایش کمی

نام پروژه: تجهیز تصفیه خانه های محلی فاضلاب شهر تهران به تجهیزات …