در این روش سنسور با ارسال امواج التراسونیک به داخل محیط فاضلاب و محاسبه اختلاف فرکانس ارسالی و  فرکانس دریافتی پس از برخورد با ذرات جریان و حباب های هوا، سرعت جریان را محاسبه می کند. با توجه به اینکه بر روی سنسور سطح سنج التراسونیک یا فشاری نیز تصب شده است با تعریف سطح مقطع جریان برای ترانسمیتر دستگاه در هر لحظه قادر به محاسبه سطح مقطع تر شده جریان می باشد و با توجه به فرمول پیوستگی دبی جریان محاسبه می شود.

از ویژگی های شاخص روش Doppler  به موارد ذیل می توان اشاره کرد:

  • اندازه گیری دبی جریان در لوله های تحت فشار فاضلاب
  • اندازه گیری دبی در کانال های فاضلاب
  • اندازه گیری دبی در مسیل ها
  • مقرون به صرفه
  • دقت مناسب