کمپانی NIVUS آلمان

دبی سنجی به روشCross Correlation
دبی سنجی به روش Transit Time
روش اندازه گیری داپلر(Doppler )
دبی سنجی به روش راداری ORF