دبی سنجی شبکه فاضلاب در کانال انتقال در محدوده شرق تهران

نام پروژه:

دبی سنجی شبکه فاضلاب در کانال انتقال در محدوده شرق تهران

کارفرما:

شرکت فاضلاب تهران

کمپانی همکار:

دبی سنج پرتابل فاضلابی با تکنولوژی Cross Correlation