دبی سنجی شبکه فاضلاب در محدوده شمال تهران

نام پروژه:

دبی سنجی شبکه فاضلاب در محدوده شمال تهران

کارفرما:

شرکت آب و فاضلاب منطقه 1 تهران

کمپانی همکار:

6 دستگاه دبی سنج فاضلابی Nivus   با تکنولوژی Cross Correlation