تجهیز تصفیه خانه های محلی فاضلاب شهر تهران به تجهیزات پایش کمی

نام پروژه:

تجهیز تصفیه خانه های محلی فاضلاب شهر تهران به تجهیزات پایش کمی

کارفرما:

شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران

کمپانی همکار:

10 دستگاه دبی سنج Nivus   با تکنولوژی Cross Correlation